IV.    BEATA ANNA WYDRZYŃSKA - RABIŃSKA  i  JAREMA ANDRZEJ RABIŃSKI:

 

Beata Anna Wydrzyńska – Rabińska

Z o s t a ł a     w p i s a n a    n a    l i s t y :

 

·      RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 1121, o specjalności - ochrona środowiska w toku realizacji i projektowania inwestycji budowlanych.

 

Jarema Andrzej Rabiński

Z o s t a ł     w p i s a n y    n a    l i s t y: 

·    BIEGŁYCH SĄDOWYCH przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE, w zakresie - ochrony środowiska /Kd. 91-92, 93-97, 98-02/,

·    RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. – Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” - Nr 1, o specjalności - ochrona środowiska.

·    RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa - Nr 847, o specjalności - ochrona środowiska.

·    RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 1105, o specjalności - ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych.

 

P o s i a d a    u p r a w n i e n i a    p o t  w i e r d z o n e    z a ś w i a d c z e n i a m i:

Ä  NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ - NR 13/3/90, z dnia 17.11.1990r. o ukończeniu szkolenia III-go stopnia upoważniającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy wykonawstwie prac związanych z pielęgnacją drzew ozdobnych.

Ä  PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW - WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  Nr 386, z dnia 22.04.1996r znak: WKZ/IN/539/1879/96, stwierdzającym posiadanie kwalifikacji w zakresie nadzorowania i kierowania pracami ogrodniczymi (zabezpieczania, uzupełniania, rekonstrukcji, konserwacji) w parkach zabytkowych oraz innej zorganizowanej zieleni zabytkowej.

 

P e ł n i     f u n k c i ę:

 

Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T.

http://www.psdz.org.pl/
Copyright © 2003 J.A.R.