III.    W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, wykonujemy:

 

1.         PROJEKTY:

·                koncepcyjne  i  techniczne:

Ä   zagospodarowania zieleni,

Ä   ogrodów,

Ä   parków,

Ä   zieleńców,

Ä   dachów zielonych intensywnych i ekstensywnych,

Ä   ozdobnych zbiorników wodnych,

Ä   zadrzewień przydrożnych (dróg, ulic, placów itp.).

·                gospodarki  istniejącym  zadrzewieniem  i  zakrzewieniem,

·                nasadzeń drzew i krzewów - w tym kompensacyjnych lub zastępczych, wraz z wymaganymi uzgodnieniami (np. ZUD-em),

·                przesadzenia lub przesunięcia w tym egzemplarzy sędziwych,

·                zabezpieczenia  drzew  starszych  przed  np.:

Ä   przewidywanym  odwodnieniem  terenu,

Ä   podwyższeniem  poziomu terenu (obsypaniem),

Ä   kolizjami  z  projektowanymi  inwestycjami.

·                aranżacji wnętrz roślinnością,

 

2.         OPINIE,  OCENY,  ANALIZY,  w  tym  np.:

·                badanie zasadności ustalenia przez organy administracji opłat lub kar pieniężnych na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  (F.O.Ś.),

·                celowości usunięcia bądź pozostawienia istniejących drzew lub krzewów,

·                rozpoznanie  gatunku  drzew  i  krzewów,

·                precyzyjnego określenia wieku drzew – przy użyciu świdra przyrostowego Pressler'a,

·                stanu  drzew  i  krzewów,  w  tym:

Ä   zdrowotnego,

Ä   rozróżnienia ich zniszczenia bądź uszkodzenia w rozumieniu

formalno-prawnym,

Ä   zachowania żywotności - to jest ustalanie czy drzewo lub krzew jest zamierające, czy też jest już suchą pozostałością po drzewie lub krzewie? Czy wycięto drzewo, krzew, czy suchą pozostałość po drzewie?

·                prawidłowości wykonania cięć, bądź innych prac zabezpieczenia ran, ubytków na drzewach w szczególności chronionych przepisami szczególnymi, w tym:

Ä   np. pomników przyrody, użytków ekologicznych,

Ä   obiektów zabytkowych,

·                prawidłowości przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych (pielęgnacji):

Ä   nasadzeń,

Ä   ogrodów, parków, zieleni osiedlowej,

Ä   i eksploatacji zielonych dachów,

Ä   muraw obiektów sportowych,

Ä   wzmocnionych nawierzchni trawiastych (NETLON, FIBRETURF)

·                możliwości gospodarowania istniejącymi tworami przyrody dla celów inwestycyjnych,

·                przyczyn utraty żywotności roślin,

·                przyczyn utraty wartości ozdobnych przez:

Ä   nasadzenia,

Ä   roślinność zielonego dachu.

·                jakości nabywanego materiału szkółkarskiego - roślinnego wyprodukowanego w szkółce dla potrzeb przyszłych nasadzeń,

·                doborów roślin ozdobnych do pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych, oranżerii, na dachy zielone ekstensywne i intensywne, itp.,

·                prawidłowości doboru roślin zastosowanych:

Ä   do pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych,

Ä   na dachu zielonym,

Ä   do nasadzeń dróg.

 

3.         REWALORYZACJE:

·                parków,

·                zieleńców,

·                ogrodów,

·                zadrzewień przydrożnych.

 

4.         OPRACOWANIA ORNITOLOGICZNE:

·                dla potrzeb termodernizacji budynków, w tym :

Ä   przygotowanie szczegółowej charakterystyki budynku jako potencjalnego miejsca gniazdowania,

Ä   rozpoznanie i sporządzanie wykazów gatunkowych i rodzajowych awifauny i chiropterofauny (budynku i obszaru),

Ä   charakterystyka zagrożonych gatunków awifauny i chiropterofauny,

Ä   wskazanie sposobu realizacji kompensacji przyrodniczej.

·                SCHEMATY ROZMIESZCZENIA BUDEK LĘGOWYCH dla ptaków i nietoperzy.

 

5.         DOKUMENTACJE TECHNICZNE:

·                PROGRAMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  (PZJ-ty),

·                PLANY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) dla specjalistycznych robót ogrodniczych (w tym ścinki drzew na placu budowy, realizacji robót na wysokości np. na dachach zielonych),

·                ZABEZPIECZENIA DRZEW przed skutkami zbliżenia do obiektów budowlanych, parkingu, infrastruktury technicznej itp.,

·                zabiegów przesadzania drzew starszych,

·                przesunięcia sędziwych, soliterowych drzew,

·                realizacji profesjonalnych nawierzchni trawiastych:

Ä   sportowych w szczególności boisk,

Ä   wzmocnionych (np. podjazdów, wałów ochronnych, stromych skarp itp.),

·                określające skład fizyczny i chemiczny oraz właściwości specjalistycznych podłoży ogrodniczych – substratów stosowanych dla potrzeb:

Ä   budowy ekranów korzeniowych,

Ä   przygotowania zasypek dla przesadnych drzew, w szczególności starszych lub sędziwych,

Ä   dachów zielonych ekstensywnych i intensywnych,

·                nasadzeń roślin na nawierzchniach nieprzepuszczalnych np. na sklepieniach parkingów odziemnych, tuneli, tzw. zielonych dachów, ogrodów na tarasach itp.

·                kompleksowe dachów zielonych,

·                nawadniania zieleni lub podawania roślinom uzupełniających dawek wody.

 

6.         INWENTARYZACJE:

·                parków,  zieleńców,  ogrodów,  itp.,

·                zieleni zabytkowej,

·                szczegółowe  drzew  lub  krzewów.

 

7.         KOSZTORYSOWANIE  LUB  WYCENY:

·                opłat na Gminne Fundusze Ochrony Środowiska za usunięcie drzew lub krzewów, za zezwoleniem właściwego organu, (np. dla oszacowania i analizy dodatkowych kosztów inwestycji),

·                administracyjnych kar pieniężnych z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia bądź usunięcia bez wymaganego zezwolenia właściwego organu drzew lub krzewów,

·                wartości   materialnej  (jako mienia):

Ä   parków, zieleńców, ogrodów, zadrzewień, zakrzewień, itp.

Ä   poszczególnych egzemplarzy drzew lub krzewów,

Ä   dóbr przyrody do postępowań cywilno-prawnych, karnych, egzekucyjnych,

Ä   zniszczeń lub uszkodzeń w sądowych lub polubownych procesach odszkodowawczych lub roszczeniowych.

·                materiału  roślinnego,

·                substratów  lub  podłoży  ogrodniczych,

·                profesjonalnych  sportowych  lub  wzmocnionych  nawierzchni  trawiastych,

·                wartości  typowych  robót  ogrodniczych,

·                kosztów  zabiegów  zabezpieczeń  drzew, w tym np.

Ä   rosnących  na  placu  budowy,

Ä   tzw.  ekranów korzeniowych  (przeciwdziałanie zbliżeniu obiektu do drzewa),

Ä   tzw.  nawierzchni  ekologicznych  (np. parking pod koronami drzew),

Ä   przed skutkami realizacji infrastruktury technicznej w zasięgu sytemu korzeniowego, np. poprzez wykorzystanie wiertnic z agregatem hydraulicznym, wykopu wąsko przestrzennych z pozostawieniem zabezpieczonych korzeni grubych.

·                cen usunięcia drzew, w tym:

Ä   przesadzania cennych lub starszych drzew,

Ä   przesunięcia soliterowych, b. dużych egzemplarzy.

Ä   ścinki,

Ä   karczowania,

Ä   utylizacji urobku,

·                nakładów niezbędnych dla prawidłowego wykonania zielonego dachu, w tym poszczególnych jego komponentów:

Ä   warstwy spadkowej,

Ä   hydroizolacji,

Ä   warstwy przeciwkorzennej, jeśli nie ma jej hydroizolacji,

Ä   warstwy technicznej (przekładkowej),

Ä   termoizolacji,

Ä   mat chłonno – ochronnych,

Ä   membran dyfuzyjnych,

Ä   drenażu,

Ä   włóknin filtrujących,

Ä   specjalistycznego substratu stropowego (podłoża ogrodniczego),

Ä   elementów dodatkowych (w tym miedzy innymi spustów dachowych, studzienek kontrolnych, opasek żwirowych, detali do mocowania drzew i wysokich krzewów, elementów zabezpieczających dachy skośne itp.),

Ä   środków ochrony osobistej i systemy pozwalające na przypięcie się za pomocą lin do konstrukcji dachu pracowników wykonujących dach zielony na wysokości.

 

8.         doradztwo,  KONSULTACJE,  porady:

 

·                w toku czynności urzędowych np.:

Ä   rozpraw,

Ä   oględzin przeprowadzanych w terenie,

·                w biurze (każda rozpoczęta godz. pracy = 450 pln)

·                u klientów (jw. + koszt dojazdu),

·                dla:

Ä   organów ścigania w tym; prokuratury, policji,

Ä   sądów,

Ä   kontroli skarbowej, itp.

Ä   organów administracji samorządowej i rządowej,

Ä   dla branżowych komisji samorządu terytorialnego,

Ä   komisji przetargowych i rozjemczych,

Ä   inwestorów,

Ä   biur projektów,

Ä   architektów krajobrazu.

 

9.         NADZÓR  AUTORSKI,  INWESTORSKI  lub  TECHNICZNY, nad prawidłowością:

·                typowych robót ogrodniczych

·                zakładaniem, jak też pielęgnacją terenów zieleni,

·                wszelkich pracach i robotach wykonywanych na terenach zieleni zabytkowej (uprawnienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków), oraz jej rewaloryzacji,

·                wykonawstwa, jak też pielęgnacji i eksploatacji dachu zielonego,

·                realizacji inwestycji, w zakresie ochrony drzew i innych tworów i zasobów przyrody podlegających ochronie (w tym wykonania zaleceń organów administracji państwowej, ZUD-u itp.),

·                przesadzania lub przesuwania drzew, w szczególności cennych przyrodniczo, a więc egzemplarzy o dużej wartości finansowej,

·                usuwania drzew w szczególności w warunkach trudnych.

 

10.       PROMOWANIE  I  REKLAMOWANIE:

·                produktów i technologii proekologicznych,

·                wizerunku FIRM SPECJALISTYCZNYCH wykonujących prace w zakresie ochrony przyrody, w tym dozór nad prawidłowością wykonywanych robót,

·                nadto wykonujemy, korekty publikacji pod względem merytorycznym w zakresie ochrony środowiska.

 

11.       SZKOLENIA,  WYKŁADY  SPECJALISTYCZNE  I  POPULARNO-NAUKOWE.
Copyright © 2003 J.A.R.